Live Sex Book - free blog hosting
Bookmark Porn | FUCKBOOK | Free Porn | Porn | hentai porn
Home  Report Abuse  Directory  Signup  Video On Line 

 

seks kolesi

2012-Jan-1 - gercek seks

A truly sexually compatible partner is hard to find indeed. A woman with the right body and the right moves can fill your fantasies for years after you break up. So if you run across one of the good ones, consider hanging on for dear life... because no matter what else goes wrong, at least you'll be getting good sex constantly. And that's very valuable. porno sex izle Your perfect sex partner could be short or tall, rail thin or voluptuous, young or older, bright or dumb as nails. What matters is that she suits you and you have chemistry in the bedroom. I'm going to assume she's pretty and explore the less superficial elements of what makes a perfect sex partner. Read below to see how high she ranks in sex-ability. 1- She's clean siki? izle First and foremost your perfect sex partner needs to be well manicured. She's trimmed, groomed and pampered. Her skin is soft and clear. She smells sweet. When you venture down to her vagina, you don't detect any strange or unpleasant smells. She owns a medicine cabinet full of lotions and beauty aids all meant to make her look, feel and smell terrific. This is the kind of girl who perpetually seems like she's fresh out of the shower. And even first thing in the morning, she can still get you hot and bothered. 2- She aces the oral test She likes to please you orally and is extremely adept at it. She basically does it whenever you please and enjoys it immensely. She does little tricks to heighten the sensation, like flicking her tongue around your member and using her hands. She looks into your eyes and is totally focused on pleasing you. The whole world disappears around you when she gives you this special attention. She will even offer oral sex without you having to hint at it. 3- She's open to new adventures She open to anything you want to try. It could be anal sex, it could be dirty talk, hell, it could be black masks and whips if that's your thing! Anything you can dream up is fair game. This allows every desire you have to be fulfilled, so why go elsewhere? The point is, you're into it, and she's giving you the green light. Read more: http://uk.askmen.com/dating/love_tip_250/257_love_tip.html#ixzz1dxjKVdi2
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

2012-Jan-1 - fuhus kadinlari

K?z ile sayfalar? aras?nda yabani t?m iyi ve iyi, ama bazen yeni marka spanking hissediyorum cinsel al??kanl?klar?n? de?i?tirmek istiyor. ?ng?r?lebilir almak isteyen demek? Evin di?er alanlarda yatak odas? d???nda cinsel arazi geni?letmek istiyorum neden budur. porno siki? Dedi, seks ya?am?n? iyile?tirmek i?in ev i?inde ve ?evresinde kullanabilirsiniz yerler ve ?eyler. 1 - y?kay?c? onu koyun siki? izle ?ekilde s?ylenti, bir ?ama??r makinesinin titre?imleri kad?nlar?n orgazm yapt???n?z ba?lad?. Bu do?ru olsun ya da olmas?n kad?nlar hissi ho? g?r?n?yor ger?e?i kadar ?nemli de?ildir, bu y?zden neden bir deneyin? Belki birg?n bir giri?imci ?irket, bu ama? i?in ?zel olarak ?st bir koltu?a sahip bir y?kama yapacak. Ve kendi y?kay?c? yoksa, yine de bu kapal? indirebiliriz. Hi? kimse bir y?k ak? ile y?r?mek b?y?k olas?l?kla sadece bir zaman bir laundromat g?t?rmek. 2 - ?at? git Tehlike ya da g?r?l?yor eleman? bu olduk?a heyecan verici yapabilirsiniz. M?mk?nse, bir s?cak, sakin bir gece ??k?p, bir ?i?e ?arap ve bir battaniye getir ve bir mini piknik ile ba?lar. ?at? eri?im yoksa bir battaniye, balkona ??karmak ve yerine seks. 3 - merdiven yap?n Merdiven seks yapmak bir ba?ka pop?ler bir yer. Korkulu?u kar?? onu aya?a ad?mlar onu k?pek tarz?. Sen otur o binebilirsiniz. Bu okulda ??renilen geometri kullanmak i?in bir ?ans. Ve e?er bir apartman dairesinde ya??yorsan?z, her zaman g?zlerden uzak bir binada ad?mlar? (yang?n ka???) a?a?? izlemek ve onlar? iz b?rakmak. 4 - havuzda yap?n Yakalanma heyecan?n? canl? ve iyi, ve havuz bu teoriyi test etmek i?in m?kemmel bir yerdir. K?z, onun i?ine kolayca manevra, b?ylece her iki ayak yere temas su s?? ucunu ?ekin. O size straddles ya da derin sonunda merdiven veya tramplen ?zerine asabilirsiniz.
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

2012-Jan-1 - polis sex

Bir bayan woo ?al???rken, ho? kokular t?m fark yaratabilir. Sa?duyu, de?il mi? Peki, bilimsel ara?t?rma, kad?nlar?n bir koku daha keskindi anlamda sahip oldu?u ?nerdi. Yani, baz? kokular? fark olmasa bile ?ans? o olacakt?r. porn porno izle porno K?t? kokular? ?ld?rmek ve v?cudunuz ve ya?am alan? te?vik edici olanlar ile bunlar?n yerine a?a??daki ipu?lar?n? izleyin. v?cudunuzun kokulu yapmak Hi?bir ?ey, du? jeli gibi istenmeyen kokular? y?kar. Vicky Tiel veya Ralph Lauren Safari Ulysse gibi sabun d?zenli bir bar yerine bir tema, bir al?n. Sonra hafif bir imza kokusu se?meniz gerekir. Idareli uygulay?n. Deneyin yerle?tirerek onu ke?fetmek i?in al???lmad?k noktalar kolonya dabs. seks i?in kokular sex izle Sayfa belirgin ?ehvetli bir koku vermek i?in bir yolu deterjan kokulu yumu?at?c? kullanmak. Su zambak ve yasemin, sabah zafer ve han?meli, vanilya ve lavanta: downy ?? kad?n dostu yumu?at?c? kokular? yapar. Bu kendinizi ayarlamak i?in tek yoldur. Seks gidiyoruz ??pheleniyorsan?z, kokulu mum yanar. Se?im i?in sonsuz bir ?e?itlilik vard?r ve her biri farkl? bir amac? etkisi vard?r. ??te birka??: Limon veya portakal narenciye: yorgunluk ve sinirlilik, canland?r?c? ve ferahlat?c? azalt?r Jasmine: afrodizyak, ?fori ikna etmek i?in s?yledi G?l: kad?nlar i?in afrodizyak koku Ylang-ylang cinsel uyand?rmadan baharat kokulu Endonezya ?i?ek Sandal A?ac?: parasempatik sinir sistemi, cinsel uyar?lma s?ras?nda bask?n sim?le ederek cinsel heyecan? art?r?yor Mumlar ampul geri kalan? oda boyunca kokular?n sakinle?tirici s?r?kleniyor g?ndermek i?in petrol inf?ze kokulu mumlar veya ya? dif?z?rler daha iyi ?al??abilir.
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

2012-Jan-1 - erotik seks

O ?ocuk, hatt?, kendi varisi bir sonraki s?rd?rmektedir. Umar?m, ?ok sevin?liydi konum hem de tebrikler! Sonraki dokuz ay boyunca bek?rl?k yemini almak gerekiyordu, ya da hala seks olabilir: ?imdi soru kal?r!? sex siki? Neyse ki, s?rece o oyun ?ok ve ?ok seks olabilir ve herhangi bir ?zel t?bbi komplikasyonlar bulunmam??. Yani burada, (ya da bir ba?kas?n?n) hamile kad?n ile seks ne zaman ak?lda tutulmas? gereken ekstra endi?eleri vard?r. Ve o hamilelik s?ras?nda seks daha ?ok seveceksiniz asl?nda iyi bir ?ans var. Artan kan ak??? pelvik b?lgede onun cinsel organ?na son derece duyarl? hale getirmek ve seks s?ras?nda onun duyumlar? y?kseltmek. onun libido ve v?cut g?r?nt?s? porno izle Kad?nlar, g?nl?k ya?amlar?nda, kendi hormonlar? s?rekli dalgalanma sayesinde olduk?a huysuz, bu y?zden sadece hamile oldu?unuzda kendi hormonlar? nas?l ??lg?n hayal edebiliyorum. Bu ?ok zorlay?c? almak i?in denemek de?il, dedi. Baz? kad?nlar hamilelik s?ras?nda zaman ger?ekten azg?n olsun, di?erleri de?i?en beden imaj? ve genel rahats?zl?k duygular? ge?emiyorum. Bu dokuz uzun ay boyunca ak??? ile gitmek zorunda. pozisyonu ak?ll?ca kendinizi S?rece doktor onay? gibi, o emek i?ine gitti?i noktaya seks olabilir. Ama onun ikinci ve ???nc? trimesterde gebelik ilerledik?e se?ti?iniz pozisyonlar? de?i?tirmek i?in gerekir. ?rne?in, d?rd?nc? aydan sonra b?y?yen uterusun a??rl??? b?y?k kan damarlar? ?zerinde bas?n? koyar, ??nk? ona s?rt d?z yalan i?in art?k g?venli de?il. Birinci Trimester Pozisyonlar: 1-3 Ay T-Kare: S?rt?nda d?z yat?yor, bir T-kare ?ekli olu?turan tarafta dik yalan. Bu, yakla??k d?rt ay kadar g?venlidir. Misyoner, on the Edge: dizlerinin bent ile yata??n yan veya ayak s?rt?nda onu Lie ve ayaklar?n? yata??n kenar?na t?nemi?. Ya diz ya da onun ?n?nde duramaz. Bu da d?rd?nc? aydan sonra yap?lan olmamal?d?r.
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

2012-Jan-1 - seks kolesi

O ?ocuk, hatt?, kendi varisi bir sonraki s?rd?rmektedir. Umar?m, ?ok sevin?liydi konum hem de tebrikler! Sonraki dokuz ay boyunca bek?rl?k yemini almak gerekiyordu, ya da hala seks olabilir: ?imdi soru kal?r!? porno porno izle porn Neyse ki, s?rece o oyun ?ok ve ?ok seks olabilir ve herhangi bir ?zel t?bbi komplikasyonlar bulunmam??. Yani burada, (ya da bir ba?kas?n?n) hamile kad?n ile seks ne zaman ak?lda tutulmas? gereken ekstra endi?eleri vard?r. Ve o hamilelik s?ras?nda seks daha ?ok seveceksiniz asl?nda iyi bir ?ans var. Artan kan ak??? pelvik b?lgede onun cinsel organ?na son derece duyarl? hale getirmek ve seks s?ras?nda onun duyumlar? y?kseltmek. onun libido ve v?cut g?r?nt?s? sex izle Kad?nlar, g?nl?k ya?amlar?nda, kendi hormonlar? s?rekli dalgalanma sayesinde olduk?a huysuz, bu y?zden sadece hamile oldu?unuzda kendi hormonlar? nas?l ??lg?n hayal edebiliyorum. Bu ?ok zorlay?c? almak i?in denemek de?il, dedi. Baz? kad?nlar hamilelik s?ras?nda zaman ger?ekten azg?n olsun, di?erleri de?i?en beden imaj? ve genel rahats?zl?k duygular? ge?emiyorum. Bu dokuz uzun ay boyunca ak??? ile gitmek zorunda. pozisyonu ak?ll?ca kendinizi S?rece doktor onay? gibi, o emek i?ine gitti?i noktaya seks olabilir. Ama onun ikinci ve ???nc? trimesterde gebelik ilerledik?e se?ti?iniz pozisyonlar? de?i?tirmek i?in gerekir. ?rne?in, d?rd?nc? aydan sonra b?y?yen uterusun a??rl??? b?y?k kan damarlar? ?zerinde bas?n? koyar, ??nk? ona s?rt d?z yalan i?in art?k g?venli de?il. Birinci Trimester Pozisyonlar: 1-3 Ay T-Kare: S?rt?nda d?z yat?yor, bir T-kare ?ekli olu?turan tarafta dik yalan. Bu, yakla??k d?rt ay kadar g?venlidir. Misyoner, on the Edge: dizlerinin bent ile yata??n yan veya ayak s?rt?nda onu Lie ve ayaklar?n? yata??n kenar?na t?nemi?. Ya diz ya da onun ?n?nde duramaz. Bu da d?rd?nc? aydan sonra yap?lan olmamal?d?r.
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

Information

seks kolesi
Porn